Avainsana-arkisto: espoo

Karhusuon koulu Espoon päätösenteossa 2013-

Karhusuon koulu on rakennettu 1961. Sisäilmaongelmaista koulua yritettiin peruskorjata 2002-2003. Oireilu jatkui.
Ensimmäinen kouluhanke Karhusuolla piti valmistua vuonna 2014.

Historia alkaa jo paljon ennen vuotta 2013. Tähän on kerätty päätöksiä, mitkä ovat sähköisesti saatavilla Espoon kaupungin järjestelmästä.

2013-09-25 Opetuslautakunta: Lautakunta pitää välttämättömänä, että toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2018 valmistuu 16 koulujen peruskorjausta, laajennusta ja uudisrakennusta: …, Karhusuon koulu, …
Karhusuon koulu ja päiväkoti -hanke on myöhennetty tila- ja asuntojaoston esityksessä vuodella eteenpäin, vuosille 2016-2018, sivistystoimen esitykseen nähden. Hanke tulee toteuttaa sivistystoimen esittämässä aikataulussa, valmistuminen 2017, koska alueen oppilaspaikat ovat muuten riittämättömät.
2013-11-5 Vanhemmille tilaisuus kutosten ja sitten vitosten siirrosta Kirkkojärvelle. Tasavertaisuuteen vedoten saatiin parakki. [Ei luvatusti syksyksi 2014, mutta tammikuussa 2015.]

2013-11-20 Karhusuon koulun tilanahtauden ratkaiseminen. Lausunnont henkilökunnalta, johtokunnalta ja oppilaskunnalta.
”Alueen koulut ovat täyttymässä. Kasvavan oppilasmäärän vuoksi kaupunginjohtajan vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa on mukana Karhusuon koulun laajennushake. Se on ajoitettu vuosille 2016-2018. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti investointiohjelmaa koskevassa lausunnossaan, että hanke tulisi aikaistaa niin, että se valmistuisi vuonna 2017. Väestöennusteiden perusteella näyttää siltä, että kaikki alueen lapset eivät mahdu nykyiseen Karhusuon kouluun ennen laajennushankkeen valmistumista. Myös päivähoitopaikoista on alueella pulaa.”
Kustannusvertailua
Vaihtoehdon 1 (väistö Kirkkojärvelle) kustannuksiin on laskettava Kirkkojärvelle siirrettävien oppilaiden koulumatkakustannukset, yhteensä koko ajalta noin 40 000 euroa. Vaihtoehdon 2 kustannukset ajalle 1.8.2014-31.7.2018 ovat noin 907 000 euroa.
Päätösehdotuksen perustelu
Rakentamalla siirtokoulutilat Karhusuon koulun yhteyteen vuosiksi 2014-2018 voidaan parhaiten turvata alueen päivähoito- ja koulupalvelujen riittävyys sekä lähikouluperiaate.

2013-12-04 Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuuston 4.12.2013 hyväksymässävuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman investointiliitteessä vuosille 2014–2018 on Karhusuon koulu ja päiväkodin lisärakennushankkeen määrärahavaraus vuosina 2016–2018.

2013-12-12 Koulurakennusten investoinnit 2014-2018. Karhusuon koulu valmis 2018. http://www.espoo.fi/…/%7B5D0ABA79-89B3-41C0-B045-2867…/42486

2014-01-27 Valtuustoaloite: väistöjen järjestäminen tasapuolisesti

2014-02-26 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Karhusuon koulun ja päiväkodin tarveselvityksen alustavasti siten, että päätös koskee tuossa vaiheessa vain hankkeen mitoitusta ja alustavaa huonetilaohjelmaa käytettäväksi rakennushankkeen suunnittelun pohjana. Esityksessään taloussuunnitelman investointiosaan sivistystoimi ehdotti Karhusuon koulun ja päiväkodin toteuttamista vuosina 2016–2018. Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman investointiliitteessä Karhusuon koulun ja päiväkodin toteuttaminen on vuosilla 2017–2019.

2014-04-14 Vastaus valtuustokysymys väistötilojen järjestämisestä ja periaatteet väistölle:
http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP…

2014-04-28 Tilakeskus: työsuunnitelma vuodelle 2014. Karhusuon koulun tilanne joulukuulle.

2014-06-09 Hankesuunnitelma Karhusuon tulevasta koulusta.http://www.espoo.fi/…/%7B6D4A1AC7-70B8-4AF3-95C4-72A0…/48894

2014-09-09 Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 9.9.2014 klo 15.45 mennessä. Gumbölen omakotiyhdistys ja monet maanomistajat ilmaisivat mielipiteensä.
Milloin oli kaavatilaisuus kirjastolla Karhuniitynmäen kaavasta? Siellä oli tupa täynnä porukkaa.

2014-09-15 Tila- ja asuntojaos: käsitteli Tilakeskus liikelaitoksen esittämää investointisuunnitelmaa 2015: Karhusuon koulun budjetointi vuosille 2017-2020. ”Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2017 sekä investointiohjelman 2015 – 2019 siten muutettuna, että sivistystoimen esittämät tilatarpeet (esimerkiksi Suviniityn ja Pohjois-Tapiolan päiväkotien sekä Karhusuon ja Meri-Matin koulujen toteutus esitettyä aikaisemmin) otetaan jatkovalmistelussa huomioon ja selvitetään investointien toteuttamista erilaisilla rahoitusvaihtoehdoilla ja toteutusmalleilla.”

2014-05-19 Kaupunginhallitus: Valtuustokysymys väistötilojen järjestämisestä pöydälle

2014-06-09 Valtuustokysymys jatkuu

2014-10-20 Valtuustokysymys väistötilojen myöhästymisestä

2014-11-03 Kaupungin budjetti – kaupunginjohtajan korjaukset.
sis. Karhusuon koulu 2017-2019.

2014-11-24 Kaupunginhallitus: Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017: Suunnitelmakauden loppuvuosina toteutetaan
Leppävaaran koulun peruskorjaus, Karhusuon koulun peruskorjaus ja laajennus.
Karhusuon hanke budjetoitu vuosille 2017-2019.

2015-01 Parakki käyttöön
2015-03-9/10 Karhuniitynmäen kaava nähtävillä
2015-06-10 Opetuslautakunta: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Karhusuon koulun ja päiväkodin tarveselvityksen tarkennuksen liitteen mukaisena. Oheismateriaalina olevaa alustavaa huonetilaohjelmaa käytetään rakennushankkeen suunnittelun pohjana.

2015-08-17 Tila- ja Asuntojaos: hanke valmis 2020. Tonttiselvitys.

2015-09-03 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 3.9.2015 ehdottaa kaupunginhallitukselle kaavan hyväksymistä

2015-09-09 Tilakeskuksen budjetissa valmistuminen 2020.

2015-09-23 Opetulautakunta: lausunto Tilakeskuksen budjettiin: Karhusuon koulun laajennus on kiireellinen, koska alueen koulut ovat täynnä ja uusia perheasuntoja rakennetaan Nupurintien varteen kaavoitetuille alueille sekä Miilukorpeen. Laajennettu koulu tarvitaan käyttöön 6/2018, Tilakeskuksen esitys on 6/2020.

2015-09-24 Karhusuon koulun hankesuunnitelma:http://espoo04.hosting.documenta.fi/koko…/2015329987-5-1.PDF

2015-09-28 Kaavaselostusta muutettu

2015-10-12 Valtuusto: hyväksyi Karhuniitynmäen kaavan.

2015-10-21 Opetuslautakunta: koulun pitää valmistua 2020.

2015-10-27 kuulutettiin päätös hyväksyä kaava

2015-11-17 Wilma-viesti ylätalon käyttökiellosta ja siirrosta Lagstadiin

2015-11-17 Keskustelutilaisuus koulun tilanteesta Honkamajalla

2015-11-30 Tila- ja asuntojaos

2015-12 Koulun alueen asemakaava sai lainvoiman

2015-12-02 Talousarviovaltuusto

2016-01-18 Tila- ja Asuntojaos: Karhusuo käsitellään helmikuussa

2016-02-08 Tila- ja Asuntojaos: Karhusuo ei esityslistassa

2016-02-16 Kulttuurilautakunta: Kulttuurilautakunnalla ei ole huomauttamista Karhusuon koulun ja kirjaston 18.1.2016 päivättyyn hankesuunnitelman muutoksen

2016-03-16 Opetuslautakunta: Karhusuon suunnitelmat hyväksytty muutoksin.

2016-03-21 Tila- ja Asuntojaos: 1) ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman, 2) päättää, että Karhusuon koulu ja kirjaston hankkeeseen haetaan suunnitteluratkaisua ja toteutusmallia, jolla hankkeen tavoitekustannukset ovat enintään 25 milj. euroa. Päätös hyväksytään yksimielisesti

2016-04-04 Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman.

2016-04-25 Kaupungin valtuusto: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman.

2016-05-02 Toisen parakin kilpailutus päättyi

2016-05-30 Kaupunginhallitus: valtuustokysymys sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

2016-06-03 Tilapalveluiden uusi investointisuunnitelma: Karhusuon yhtenäiskoulun hankkeen rahoitus viivästetty vuosille 2020-2023 vastoin valtuuston 25.4.2016 hyväksymää hankesuunnitelmaa (valmis 2020).
2016-06-10 Toisen parakin projekti lakkautettu teknisen toimen johtajan Olli Isotalon päätöksellä.

2016-06-20 Kaupunginhallitus: Vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman kehysohje. infrainvestointeja kohdennetaan uudelleen siten, että tiehankkeista siirretään rahaa koulu- ja päiväkotirakentamiseen.
2016-06-20 Tila- ja asuntojaos: Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavat selostukset. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus – Karhusuon koulun toteutusmalli ja aikataulu (Maija Lehtinen). Selostusta ei julkisesti saatavilla.
2016-06-15 Tieto uuden koulun hankkeen muuttamisesta tilaelementtikouluksi, joka rakennetaan 2-3 osassa. Toista parakkia ei tule. Ensimmäisen koulun osan arvioitu valmistuminen kesällä 2017. Kaupunki ei tiedä miten se tehdään ja aloittaa uudenlaisten koulujen suunnittelun tilaelementeistä. Aikataulu erittäin epämääräinen. 4-6 lk ovat väistössä Lagstadissa ainakin lukuvuoden 2016-2017.
2016-08-05 Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiohjelman hankkeet toimialoittain: Karhusuon budjetointi alkaen vuodesta 2020.
2016-08-15 Tila- ja asuntojaos: Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017 – 2021 investointien osalta. Tilapalveluiden vuosien 2017 – 2021 rakentamisohjelmassa on kolme koulujen peruskorjaus ja laajennushanketta sekä kuusi koulujen uudisrakentamishanketta. Koulujen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen sisältyy aina myös koulun pihan ja liikuntakentän toteutus. Vuosina 2017 – 2021 toteutetaan … sekä aloitetaan Perkkaan koulun, päiväkodin ja nuorisotilan ja Karhusuon koulukeskuksen ja kirjaston korvaavat uudisrakennushankkeet…

2016-08-15 Tila-ja asuntojaos: Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiohjelman hankkeet toimialoittain. Karhusuon hanke vuosille 2020-2023.
2016-09-28 Opetuslautakunta. Karhusuon koulun korvaava uudishanke on kriittinen, koska alueen koulut ovat täynnä ja koulu tarvitaan myös mahdollistamaan Mikkelän koulun korjauksen väistöä. Erityisesti yläkoulukapasiteetti on nopeasti loppumassa.Valtuusto on 25.4.2016 hyväksynyt hankesuunnitelman, jonka mukaan kohde valmistuu 2020.
2016-28-09 Opetuslautakunta. Selvitysten perusteella Tilapalvelut on päätynyt esittämään vaihtoehtoa, jonka mukaan rakennukseen tehdään elinkaarta jatkava korjaus vuosina 2016 – 2017. Korjauksen kustannusarvio on noin 1,7 milj. euroa. Korjaukset suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, ettei korjattavia osia tarvitse uusia peruskorjauksen yhteydessä. Jousenkaaren korjaus ei saa kuitenkaan viivästyttää muita koulukorjaushankkeita.
2016-10-06 Tilapalveluiden infotilaisuus huoltajille Lagtadissa: Vaihe 1: Alakoulu. Valmis heinäkuu 2017.
Vaihe 2: liikuntatilat. Valmis – päätöksistä ja rajoituksesta riippuen syksy 2017 , syksy 2018 tai myöhemmin (toisin sanoen päättäjistä kiinni, Tilapalvelut pystyy toimittamaan nopeastikin)
Vaihe 3: Yläkoulu, uusi kirjasto, yhteistilat, uusi keittiö ja ruokala. Valmis päätöksistä riippuen – nyt valmistuminen myöhennetty investointisuunnitelmassa vuoteen 2023.”

2016-10-10 Tilajaos: Jousenkaaren koulun korjaus/rakentaminen aikaistetaan ja vastaavasti joku toinen kouluhanke myöhennetään. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti äänestyksen jälkeen 5-4, että Tapiolassa sijaitsevan Jousenkaaren koulun läheisyyteen rakennetaan siirtokelpoiset tilat siten, että oppilaat voivat palata kouluun 1.1.2018.Lisäksi jaosto edellytti Jousenkaaren koulun peruskorjauksen ja laajennuksen aikaistamista investointiohjelmassa tehtäväksi vuosina 2017 – 2020, jotta siirtokelpoisten tilojen käyttöaika jää mahdollisimman lyhyeksi ja jotta pystytään vastaamaan Tapiolan alueen kasvavan oppilasmäärän tarpeisiin. Tältä osin jaosto katsoo, että investointiohjelma kokonaisuudessaan tulee avata, jotta välttämättömät koulukorjaushankkeet saadaan toteutettua nopeutetulla aikataululla. Lisäksi jaosto kehotti ennen peruskorjauksen aloittamista viipymättä teettämään kaavallisen selvityksen mahdollisuudesta purkaa Jousenkaaren koulu ja rakentaa tilalle kokonaan uusi toimiva koulurakennus mahdollisimman kustannustehokkaasti. Selvitys tuodaan jaoston käsiteltäväksi vuoden 2016 loppuun mennessä.Äänestyksessä hävinneen päätösehdotuksen esitellyt teknisen toimen johtaja Olli Isotalo jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Ehdotuksessa Jousenkaaren kouluun olisi tehty elinkaarta jatkava korjaus vuosina 2016 – 2017 siten, että oppilaat olisivat voineet palata kouluun 1.1.2018. Tehtävissä korjauksissa olisi huomioitu tuleva peruskorjaus, joka on kaupungin investointiohjelmassa ajoitettu vuosille 2022 – 2024. Peruskorjauksen aikaistaminen edellyttäisi esityksen mukaan jonkun muun investointihankkeen toteutuksen siirtoa myöhempään ajankohtaan. Tilapalveluiden selvitysten mukaan siirtokelpoisten tilojen rakennuttaminen ja peruskorjauksen sekä laajennuksen aikaistaminen on tutkituista vaihtoehdoista kaikkein kallein.
2016-11-03 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän investointisuunnitelma. Karhusuon kouluhankkeesta vain alakoulu mukana investointisuunnitelmassa. Valmistuu 2017. Liikuntatilat ja yläkoulu eivät näy investointisuunnitelmassa ollenkaan, vaikka muita projekteja löytyy jopa 2020 jälkeen.
2016-11-04 Tilapalvelut: parakin kilpailutus käynnistynyt. Rivitalot saaneet purkuluvan ja purkaja valittu. Alkaa 2 viikon esilläoloaika.

2017-01 Rivitalojen purkaminen aloitettu

2017-03 Ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettu pohjien tekemisellä

2017-05 Kaupunkisuunnittelulautakunta vasta nyt hyväksyi suunnitelmat. Rakentaminen viivästyy kuin myös valmistuminen. Valmista ei tule olemaan koulun alkuun.

2017-06 Kilpailutus käyntiin koulun 2. ja 3. vaiheiden osalta eli liikuntatilat ja yhtenäiskoulu

2017-10 Karhusuon alakoulun 1. vaihe valmistui. Koulu alkoi uusissa tiloissa syysloman jälkeen 23.10.2017.

2017-11 Kilpailutus päättyi. YIT Rakennus oy oli ainoa tarjoaja, mutta rahoitusjärjestelyt eivät vastanneet kilpailutusta. Kaupunki aloittaa neuvottelut YIT:n kanssa. Nopeilla neuvotteluilla aikataulu voi vielä pitää. 2. vaihe pitäisi olla valmis 2019 ja 3. vaihe 2020.